Logopedická škôlka ASOBI

cennik

Intenzívny skupinový program je určený deťom predškolského veku, ktoré potrebujú intenzívnu logopedickú terapiu. Program je realizovaný formou celodenného pobytu dieťaťa /logopedická škôlka / v našom zariadení a rozvíja PB020753komunikačné a interakčné schopnosti prirodzeným, zábavným a motivujúcim spôsobom. Stimuluje komunikačné schopnosti, rozvoj reči, slovnej zásoby a naratívne schopnosti.

V logopedickom programe ASOBI sa deti naučia komunikovať, myslieť,  tvoriť, kresliť a pozorne počúvať tak, aby to bola pre ne zábava.

Intenzívny logopedický program ASOBI pripravili odborníci s dlhoroč-nými praktickými skúsenosťami v odbore klinická logopédia. Zdôrazňujú v ňom pravidelnú a hravú logopédiu, spoluprácu s rodinou dieťaťa a každodenné čítanie rozprávkových príbehov.

Filozofia logopedického programu ASOBI je založená  na pochopení vývinu dieťaťa. Program ASOBI bol zostavený tak, aby čo najprirodzenejším spôsobom rozvíjal reč dieťaťa, jeho celkové komunikačné zručnosti, vyjadrovacie a artikulačné  schopnosti bez ohľadu na to, či má alebo nemá problémy s rečou.

Súčasťou logopedického programu je  každodenná individuálna ambulantná skupinová terapia v škôlke: P5240045

- pre každé dieťa sú vypracované individuálne logopedické cvičenia podľa jeho špecifických potrieb stimulujúce napr. správnu výslovnosť, jemnú, hrubú  motoriku a grafomotoriku, ale aj rétorické cvičenia a rýmovanie.

- v  logopedickom skupinovom programe ASOBI sa dieťa stáva aktívnym účastníkom rozprávkového príbehu a hier, ktoré s ním súvisia. Dieťa sa naučí prerozprávať a pretvoriť rozprávkový príbeh, hľadá jeho nové ukončenia.

LETÁK (pdf)

Intenzívny skupinový program ASOBI je určený deťom predškolského veku a predovšetkým deťom:

  • s oneskoreným vývinom reči;
  • s nesprávnou výslovnosťou a myofunkčnou poruchou;
  • so zajakavosťou;
  • predškolákom s odloženou školskou dochádzkou
  • deťom, ktoré chcú zdokonaľovať svoje komunikačné schopnosti a predškolské zručnosti

Program má svoj denný harmonogram, ktorý sa začína príchodom dieťaťa do Logopedického centra o 7:30 a končí odchodom dieťaťa o 16:30.

Hru považujeme za spontánnu a dobrovoľnú aktivitu, ktorá v sebe zahŕňa radosť a zároveň poskytuje sociálny základ pre vývin rečových schopností dieťaťa. V procese osvojovania si komunikačných schopností ju považujeme za dominantnú a motivujúcu vývinovú aktivitu.